realizácie štúdie kontakt
- integrovaný projekt rybej farmy a skleníkového hospodárstva

- rodinný dom Jančova ulica, Bratislava

Projektová dokumentácia rieši  rekonštrukciu objektu s dostavbou , nadstavbou a napojením stavby  na jestvujúce inžinierske siete s možnosťou parkovania dvoch osobných automobilov na pozemku investora. Projektová dokumentácia realizačného projektu vychádzala z projektového riešenia objektu ateliérom  Gut – Gut s výraznými konštrukčnými a dispozičnými zmenami požadovaných investorom. Využíva sa jestvujúci  urbanismus  nakoľko sa jedná o rekonštrukciu jestvujúceho objektu s prístavbou do záhradnej časti pri zachovaní pôvodnej šírky objektu. Spracovanie je vo forme architektonického štýlu – funkcionalizmus, kde riešenia sú podriadené funkcii s uplatnením minimalizmu a zrušenia všetkého zbytočného. Objekt je riešený s dvomi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím pod časťou objektu. Objekt sa  spôsobom vykurovania radí k energeticky nenáročným objektom, vykurovanie využíva technológiu tepelného čerpadla. Objekt je vykurovaný podlahovým kúrením a chladený stropným rozvodom. Technické riešenie zaisťovala firma EUROPLAN spol. s r.o. Stavba bola realizovaná firmou Ing. František Čalfa "C" ALFA-REAL.- reštaurácia v Bratislave - Koliba
   Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a dostavbu objektu reštauračného zariadenia. Objekt je riešený ako jednopodlažný objekt s využitým podkrovím bez podpivničenia. Vzhľadom na využitie konfigurácie terénu je pod vonkajšou terasou využitý priestor na odkladanie napr. terasového nábytku resp. záhradnej techniky. Navrhované riešenie zohľadňuje rozmery pôvodnej stavby no s ohľadom na navrhovanú prevádzku reštauračného zariadenie a jeho prevádzkové a technologické požiadavky bolo potrebné riešiť dostavbu objektu v nutnom rozsahu aby dispozičné riešenie zohľadňovalo požiadavky v zmysle zákonov resp. Vyhlášok, ktoré riešia predmetnú problematiku. Súčasne na základe architektonického riešenia sú upravené veľkosti okenných otvorov a tvar zastrešenia. Účelom výstavby objektu reštauračného zariadenia je vytvoriť vhodné podmienky v oblasti reštauračných služieb na prvom podlaží. Druhé podlažie je upravené pre kancelárske účely.

- rekonštrukcia rodinného domu v Bratislave - Ružinov
   Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu podkrovného priestoru zmenou strešnej konštrukcie pre využitie podkrovného priestoru na bývanie. V náväznosti na túto požiadavku sú riešené sociálne zariadenia na poschodiach, strešná terasa, strešné vikiere a nutná zemná prípojka NN. Jestvujúce urbanistické riešenie objektov v tejto mestskej časti sú riešené ako bloky medzi ulicami po štyroch rodinných domov. Toto riešenie si vyžiadalo po dohode so susednými investormi súčasné riešenie dvoch susedných domov v oblasti strešnej konštrukcie a celkového architektonického riešenia s ohľadom na požiadavky investora.

- rekonštrukcia administratívnej budovy s prístavbou v Bratislave - Rača
   Projektová dokumentácia riešila Zmenu v užívaní stavby, kde súbor jestvujúcich objektov halového typu užívaných firmou pre skladovanie a predaj potravinárskeho tovaru sa jednoduchými stavebnými úpravami, osadením vzduchotechnického zariadenia a technologického zariadenie upravila súbor halových objektov pre potrebu novej firmy. Účelom zmeny v užívaní jestvujúceho súboru objektov bolo zaistiť vhodné priestory pre zabezpečenie triedenia poštových balíkov v prijateľných vnútorných priestoroch, čo súbor halových objektov svojim vnútorným objemom resp. plochou umožňujú. V riešených priestoroch boli osadené technologické zariadenie pre triedenie balíkov a vzduchotechnické zariadenie pre možnosť pohybu dodávkových automobilov v priestoroch objektu. Vzduchotechnické zariadenie je riadené detekčnými zariadeniami, ktoré sledujú povolený stupeň koncentrácie škodlivých látok z výfukových plynov dodávkových automobilov.

- prevádzková športová budova v Senci
   Prevádzková športová budova v Senci sa nachádza v športovom areáli vedľa školy. Pôvodne to boli dve samostatné budovy, ktoré slúžili ako sklady. Priestor medzi týmito budovami bol prestrešený oceľovou konštrukciou a slúžil ako sklad náradia. Prvá budova s vyvýšenou podlahou po rekonštrukcii stále slúži ako skladové priestory so samostatnými vstupmi. V druhej budove sa nachádza kuchynka a sociálne zariadenie. Priestor medzi budovami sa obmuroval a vznikli priestory šatní pre futbalové mužstvá s vlastnými sociálnymi zariadeniami. Nachádza sa tu aj šatňa pre rozhodcov s vlastným vstupom a sociálnym zariadením. Táto šatňa je využívaná aj pre návštevníkov tenisových kurtov, ktoré sa nachádzajú v areáli. Farebné riešenie objektu je vo farbách domáceho futbalového mužstva.
- prevádzková športová budova vo Veľkom Bieli
   Prevádzková športová budova sa nachádza v areáli futbalového klubu vo Veľkom Bieli. Slúži ako zázemia tréningového procesu seniorského mužstva. K dispozícii je fitness, sklady tréningového náčinia, kancelária trénerov, kuchynka, zasadacia miestnosť. V prípade konania futbalového zápasu sa v budove nachádza aj šatňa pre hosťujúce mužstvo, šatňa pre rozhodcov, kancelária. Každá zo šatní má svoju umýváreň a WC.
- bezbariérový prístup Stavebná fakulta STU
   Projektová dokumentácia rieši komplexne bezbariérový vstup a pohyb v priestoroch Stavebnej fakulty STU so zameraním na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Navrhované riešenie doplňuje jestvujúce bezbariérové výťahy (blok C) a vstup (blok A). Hlavné riešenie sa realizovalo v bloku B – vstupná rampa, vstup, vrátnica, bufet, prepojovacie lávky, úprava WC (na každom poschodí je riešené WC pre TPO), osobný výťah. Dielčie  riešenie v prepojovacej chodbe medzi blokmi B-C - vyrovnávajúce rampy, a v bloku A (zmena jestvujúceho nákladného výťahu na osobný výťah).  Riešenia sú v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia z 8. Júla 2002 č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a technických požiadavkách na výstavbu  a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- rodinný dom v Bratislave - Ružinov
   Projektová dokumentácia rieši rodinný domu pre zabezpečenie bytových podmienok investora pri trávení voľného času na záhradnej parcele. Objekt je riešený pre celoročné využívanie.

- rodinný dom v Pezinku - Griňava
   Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu za účelom vytvorenie vhodných podmienok na bývanie pre investora stavby s viacčlennou rodinou. Jedná sa o prízemný RD s obytným podkrovím pričom časť objektu je podpivničená, kde je riešený vstup a vjazd do dvojgaráže. Objekt je vybavený vnútorným bazénom a osobným výťahom. Pri objekte rodinného domu je odstavná plocha, aby nedochádzalo k odstavovaniu osobných automobilov na ulici. Pod plochou je žumpa. Súčasťou stavby je aj realizácia oporného múra s oplotením okolo riešeného pozemku.

- rekonštrukcia autoumývarne v Bratislave
   Projektová dokumentácia rieši výmenu technologického zariadenia umývacej linky (umývacie zariadenie, čistiareň odpadných vôd) spolu s nutnými zmenami rozvodov médii (voda, odpady, elektroinštalácia, stlačený vzduch). Popri výmene technologického zariadenie sa previedli aj stavebné úpravy pre efektívnejšie využitie riešeného priestoru spojené s osadením nového technologického zariadenia ako aj pre zlepšenie pracovného prostredia obsluhy – vytvorenie miestnosti obsluhy so sociálnym zariadením. Riešená umývacia linka slúži pre umývanie osobných a malých dodávkových vozidiel.

- zmena účelu haly v Bratislave - Ružinov
   Projektová dokumentácia riešila Zmenu v užívaní stavby, kde súbor jestvujúcich objektov halového typu užívaných firmou pre skladovanie a predaj potravinárskeho tovaru sa jednoduchými stavebnými úpravami, osadením vzduchotechnického zariadenia a technologického zariadenie upravila súbor halových objektov pre potrebu novej firmy. Účelom zmeny v užívaní jestvujúceho súboru objektov bolo zaistiť vhodné priestory pre zabezpečenie triedenia poštových balíkov v prijateľných vnútorných priestoroch, čo súbor halových objektov svojim vnútorným objemom resp. plochou umožňujú. V riešených priestoroch boli osadené technologické zariadenie pre triedenie balíkov a vzduchotechnické zariadenie pre možnosť pohybu dodávkových automobilov v priestoroch objektu. Vzduchotechnické zariadenie je riadené detekčnými zariadeniami, ktoré sledujú povolený stupeň koncentrácie škodlivých látok z výfukových plynov dodávkových automobilov.

- rekonštrukcia podkrovia rodinného domu Šípkov
   Projektová dokumentácia rieši opravu strešnej konštrukcie s využitím podkrovného priestoru jestvujúceho rodinného domu využívaného ako rekreačného objektu s celoročným využívaním.

- rekonštrukcia rodinného domu v Bernolákove
   Projektová dokumentácia rieši zmenu strešnej konštrukcie v náväznosti na celkové zateplenie jestvujúceho rodinného domu podľa požiadavok investora.

- rekonštrukcia rodinného domu s nadstavbou v Bratislave
   Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu jestvujúceho rodinného domu.  Objekt rodinného domu je riešený ako trojpodlažný objekt bez využitia podkrovia a s čiatočným podpiničením v rozsahu pôvodného riešenia. Funkčne je objekt riešený ako dve samostatné bytové jednotky so samostatnými vstupmi a garážami. Jedná sa o 2 – izbový byt a 5 – izbový byt s loogiami, balkónom a zimnou záhradou.
   Na projektovej dokumentácii spolupracoval Ing. Arch. Šurkala.

- bytový dom v Bernolákove
   Projektová dokumentácia rieši výstavbu polyfunkčného bytového domu. Súčasťou výstavby je aj realizácia nových prípojok inžinierskych rozvodov,manipulačných plôch, parkovacích miest, realizácia zelene s chodníkmi.  Navrhované riešenie plne zohľadňuje uvažované urbanistické riešenie priľahlých parciel budúcej zástavby. Polyfunkčný bytový dom sa nachádza na hlavnej prístupovej komunikácii medzi jestvujúcou zástavbou školských objektov a navrhovanou výstavbou predajne obchodného reťazca. Objekt je na pozemku osadený tak, aby umožňoval realizovať kolmé parkovanie osobných automobilov, obslužnej komunikácie a chodníku na vstup do bytových častí objektu. Objekt oddeľuje od verejnej komunikácie parková plocha a šikmé parkovanie pre návštevníkov polyfunkčných častí objektu. Popri objektu je riešený chodník v náväznosti na jestvujúce chodníky. Polyfunkčné priestory objektu sú prístupné od verejnej komunikácie. Navrhovaný objekt je funkčne riešený v troch sekciách. Sekcia pri obchodnom dome je najvyššia a zvyšné sekcie, ku škole, sú znižované o jedno podlažie, čím sa zjemňuje hmota celkovej zástavby. Bytové podlažia sú riešené tromi samostatnými komunikačnými priestormi, ktoré majú schodisko, výťah a prístupovú chodbu k bytom resp. východom. Komunikačné priestory spájajú bytové podlažia s hromadnou garážou resp. so vstupmi na 1.NP. V parteri objektu sú riešené priestory pre služby verejnosti resp. priestory pre ambulancie s lekárňou.

- pneuservis v Bratislave - Záhorská Bystrica
   Projektová dokumnetácia rieši výstavbu podnikaľského areálu v zmysle zámeru investora. Areál pozostáva z výstavby dvoch hlavných objektov – Prevádzkový objekt a Administratívno-predajný objekt spolu s manipulačnou plochou, oplotením celého areálu a objektov potrebných na napojenie na inžinierske. Prevádzkový objekt slúži pre servisnú prevádzku, dočasnú administratívu, sociálne zázemie pracovníkov a zákazníkov a kotolňa. Servisná prevádzka, pozostáva z troch pracovísk – 1. pracovisko (interiérové čistenie automobilov), 2.pracovisko (mechanická dielňa), 3. pracovisko (pneuservis). V objekte je riešená kotolňa spoločná pre riešené objekty. Administratívno-predajná časť objektu bude slúžiť pre výstavné priestory, predajné priestory, administratívne priestory a sociálne zázemie navrhovanej prevádzky. Výstavba areálu je uvažovaná v dvoch samostatne nezávislých etapách výstavby: 1.etapa výstavby pozostáva z výstavby – Prevádzkového objektu, manipulačnej plochy, parkoviska pre zákazníkov, vjazdu, oplotenia a prípojok pre napojenie na jestvujúce inžinierske siete a odlučovača ropných látok. V súčasnosti je 1. Etapa výstavby zrealizovaná. 2.etapa výstavby pozostáva z výstavby - Administratívno-predajného objektu, technologické doplnenie kotolne, prepojenie rozvodných médií a sadových úprav.
   Na projektovej dokumentácii spolupracovali Ing. Arch. Zornička, Ing. Arch. Kručay, Ing. Arch. Loj.

- tribúna so zázemím na futbalovom štadióne v Bernolákove
   Projektová dokumentácia rieši časť schváleného Zámeru – Rekonštrukcia športového areálu, v rozsahu - ŠATNE - KLUBOVNE - TRIBÚNY. Predmetný objekt je riešený v troch prevádzkových častiach, podľa účelu: 1. časť - Šatne a prevádzkové priestory, 2. časť - Hygienické priestory a prevádzkové priestory, 3. časť - Bufet a prevádzkové priestory. Súčasťou riešenia sú aj prístupové chodníky a priestor tribún (pod prestrešením objektu) pre divákov.

- bytový dom v Bernolákove
   Projektová dokumentácia rieši bytový dom, spevnené plochy a prípojky na inžinierske siete. Bytový dom sa nachádza v kľudnej zóne medzi rodinnými domami a dvoj poschodovými bytovými domami. Návrh využíva výškový terénny rozdiel medzi terénom pozemkov a miestnou komunikáciou, čo je využité pre vjazdy do garáží. Vjazdy sú oddelené od vstupov obyvateľov, ktoré sú riešené z dvornej časti pozemku. Bytový dom je riešený ako rožný a svojou zastavanou plochou maximálne využíva plochu pozemku vo vzťahu na orientáciu svetových strán. Výška bytového domu je riešená s ohľadom na preslnenie fasád jestvujúcich rodinných domov. Bytový dom je riešený dvomi samostatnými vstupmi, ktoré sú zvýraznené riešením loogii resp. balkónov.
   Na projektovej dokumentácii spolupracovali Ing. Arch. Zornička, Ing. Arch. Kručay, Ing. Arch. Loj.

- rekonštrukcia rodinného domu v Bratislave - Dúbravke
   Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu jestvujúceho rodinného domu pre zabezpečenie bytových podmienok investora. Realizáciou stavebného zámeru sa výrazne zlepšili bytové podmienky investora a odstránili sa všetky konštrukčné poruchy ako aj poruchy vzniknuté dopravou na miestnej komunikácii.

Autorské práva © 2008 kolomymcm           web created by: design team.sk